Serdecznie witamy

Przed­szkole zapew­nia nie tylko pro­fe­sjo­nalną opiekę dzie­ciom o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych, ale przede wszyst­kim pro­wa­dzi wszech­stronną pracę edu­ka­cyjną, tera­peu­tyczną, rewa­li­da­cyjną i reha­bi­li­ta­cyjną, wspie­ra­jąc indy­wi­du­alny roz­wój dziecka.

WIĘCEJ

Zajęcia grupowe

Chcemy, aby każde dziecko, nie­za­leż­nie od swo­jej nie­peł­no­spraw­no­ści, odna­la­zło się w naszym przed­szkolu. Róż­no­rodne grupy zapew­niają naszym wycho­wan­kom wszech­stronny roz­wój.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dzie­ciom z głę­boką nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną zapew­niamy edu­ka­cję i tera­pię w for­mie zajęć indy­wi­du­al­nych oraz gru­po­wych. Z naszą pomocą mają szansę na wie­lo­zmy­słowe doświad­cza­nie świata.

Zajęcia specjalistyczne

Gru­pową pracę peda­go­gów spe­cjal­nych na co dzień wspiera zespół spe­cja­li­stów. Wspól­nie pra­cu­jemy nad komu­ni­ka­cją, umie­jęt­no­ściami spo­łecz­nymi, roz­wo­jem rucho­wym.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Malusz­kom oraz star­szym dzie­ciom spoza pla­cówki pro­po­nu­jemy indy­wi­du­alne zaję­cia spe­cja­li­styczne. Pro­fe­sjo­nalne wspar­cie otrzy­mują zarówno dzieci, jak rów­nież ich rodziny.

Aktualności

Regionalny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

więcej

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 2 kwietnia

więcej

Światowy Dzień Zespołu Downa

więcej